Nr projektu: WND-POIS.12.02.00-00-067/08-00
Wartość projektu: 8 095 530,10 PLN
w tym dofinansowanie: 6 881 200,58 PLN

Dnia 29.04.2010 r. SPSK Nr 1 PUM podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę nr UDA-POIS.12.02.00-00-067/08-00 o dofinansowanie projektu pn. 

"Przebudowa pomieszczeń parteru budynku SPSK Nr 1 PUM dla Klinik: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej".

Celem projektu jest dostosowanie pomieszczeń i infrastruktury sprzętowo budowlanej obu Klinik do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej jak również zapewnienie w obu Klinikach ilości łóżek stosownie do profilu i potrzeb szpitala oraz do potrzeb medycznych regionu i ościennych województw. Realizacja projektu podwyższy komfort leczenia pacjentów zarówno z punktu widzenia pacjentów jak i personelu medycznego, przyczyni się do podniesienia standardu usług świadczonych przez SPSK Nr 1 PUM.

Dnia 31.08.2010 r. SPSK Nr 1 PUM podpisał z Firmą JEDYNKA S.A. z siedzibą w Szczecinie, umowę nr 16/DT/10 na "Przebudowę pomieszczeń parteru budynku SPSK Nr 1 PUM dla Klinik: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej". Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego nr OS/ZP/101/10, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Prace podzielone zostały na dwa etapy: I etap - przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, II etap - przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Uroczyste otwarcie obu Klinik odbyło się 22 czerwca 2012r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

(Aktualizacja: 27.07.2012)


Nr projektu: WND-POIS.12.01.00-00-237/08-00
Wartość projektu: 3 616 944,33 PLN
w tym dofinansowanie: 3 074 402,68 PLN

Dnia 16.04.2010 r. SPSK Nr 1 PUM podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę nr UDA-POIS.12.01.00-00-237/08-00 o dofinansowanie projektu pn.

"Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do SOR w Szczecinie".

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę całodobowego lądowiska dla helikopterów sanitarnych, na terenach przyszpitalnych, na działce o powierzchni 2700 m2. Lądowisko, zgodnie z wojewódzkim planem ratownictwa medycznego, służyć będzie pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia. Pozwoli na trwałe zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających hospitalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSK Nr 1 PUM. Budowa lądowiska stanowi uzupełnienie istniejącej i funkcjonującej już infrastruktury SOR. Będzie to pierwsze w województwie Zachodniopomorskim bezpieczne lądowisko zlokalizowane przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Dnia 07.06.2010 r. SPSK Nr 1 PUM podpisał z Firmą INEKO Sp. z o.o. umowę nr 8/DT/10 na "Budowę całodobowego lądowiska dla helikopterów, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do SOR w Szczecinie". Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego nr OS/ZP/42/10, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Prace budowlane zakończyły się 24 września 2010 r..

W dniu 03.09.2012 r. Szpital uzyskał pozytywną decyzję o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Lądowisko wpisano z numerem ewidencyjnym 160.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

(Aktualizacja: 26.09.2012)