Pisemny wniosek może złożyć?

 • Pacjent
 • Osoba upoważniona przez pacjenta
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
 • W razie śmierci pacjenta – osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby)

W jaki sposób?

W jakiej formie?

 • w formie kserokopii, odpisów, wyciągów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku udostępnienia dokumentacji w oryginale w Szpitalu pozostaje kopia wydanego oryginału dokumentacji

Koszty?

 • Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,72 zł brutto
 • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,34 zł brutto
 • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,94 zł brutto

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty:

 • List polecony – opłata zgodna z cennikiem operatora pocztowego, powiększona o podatek VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury
 • List polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – opłata zgodna z cennikiem operatora pocztowego, powiększona o podatek VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury
 • Przesyłka pobraniowa (list za pobraniem i przekazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy) – opłata zgodna z cennikiem operatora pocztowego, powiększona o podatek VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury